Kontrolný zoznam pre našich zákazníkov

Z dôvodu nárastu povinností, týkajúcich sa dokumentácií, požaduje odteraz Nemecký finančný úrad pri vývozoch do èlenských štátov EÚ nasledujúce podklady a informácie:

  1. Kompletnú a presnú adresu firmy, telefónne číslo, číslo faxu a e-mailovú adresu, uvedenie živnostenského odvetvia/odboru, a ak má zákazník internetovú adresu, i názov tejto adresy, vizitku atd’.
  2. Európske identifikačné číslo dane obratu.
  3. Kópiu výpisu z obchodného registra, dokladu o živnosti alebo úradného firemného dokladu (napr. od obchodnej komory).
  4. Kópiu cestovného pasu vlastníka/spoločníka/konatel’a a
  5. ním podpísaný originál plnej moci týkajúcej sa povolenia na odvoz, podl’a možnosti s pečiatkou, pre vodiča, ktorý je odvozom poverený.